woensdag 15 januari 2014

Real Freud bashing


Freud op een andere manier aangepakt ...


De urne met de as van Sigmund Freud en zijn vrouw Martha was in Londen bijna in de handen van dieven gevallen. De tot nog toe onbekende daders hadden op oudejaarsavond en nieuwjaarsdag op een kerkhof in het noorden van Londen geprobeerd de urne met de stoffelijke resten van de bedenker van de psychoanalyse te stelen. .

De daders slaagden weliswaar niet in hun opzet, maar de waardevolle historische vaas met de as, die dateert van 300 jaar voor Christus, raakte zwaar beschadigd.

Daniel Candler van de gerechtelijke politie noemde de daad "verachtelijk". "Zelfs als je de geldelijke waarde van de unieke urn en de historische betekenis buiten beschouwing laat, is het niet te geloven dat iemand een object wil kopen dat de laatste resten van een persoon bevat." De politie riep het publiek op te helpen bij de zoektocht naar de dader(s). Freud bracht zijn laatste levensjaren door in Londen en overleed daar in 1939.

maandag 13 januari 2014

Met dank aan de linkse krachten in Vlaanderen én Wallonië

Het ongelijk van de N-VATerwijl de economische crisis in de meeste EU-landen een grote sociale ravage heeft aangericht, houdt België goed stand. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Antwerpen.


In Italië is de extreme armoede verdubbeld, in Groot-Brittannië is het aantal burgers dat voedselhulp behoeft dramatisch gegroeid en in Griekenland is de gezondheidszorg ingestort. Niets daarvan in België, dat op sociaal vlak opvallend goed blijft scoren.

"De sociale impact van de crisis is in ons land mild gebleven", zegt professor sociaal-economische wetenschappen Ive Marx van Universiteit Antwerpen (UA). "Dat komt omdat België aan de stevige Duitse economie gebonden is, maar zeker ook omdat het nog altijd sterke sociale instellingen heeft, meer zelfs dan Duitsland. Kijk naar onze arbeidsmarkt, naar ons minimumloon, de sterke collectieve loonzetting, ons sociale-zekerheidsstelsel, het beleid inzake werkloosheid; dat waren keuzes waarvoor we wel kritiek kregen van het IMF en de Oeso, maar die als een kussen hebben gewerkt."

zondag 12 januari 2014

Het gepaste gebruik (5681 - 5700)

Een verheldering van belangrijke begrippen met raadgevingen van de auteur voor hun juiste gebruik (5681 - 5700)5681. het kapitalisme: mochten we leven in een kapitalistisch systeem dan zouden banken wel failliet kunnen gaan (en zouden zij niet gered worden door belastingsgeld) en grote bedrijven zouden niet op de eindeloze subsidies en inmenging/steun van politici kunnen rekenen. Neen, we leven in een oligarchie waarin er een vicieuze cirkel is tussen politici, centrale bankiers, multinationals en grootbanken. Een politiek is links o.m. als zij deze voor de gemiddelde burger zeer ongunstige samenwerking wil doorbreken en uiteindelijk stopzetten.

5682. eindelijk de waarheid over onze strengste dame: de PS-nestor Philippe Moureaux (foto): "Onverdedigbaar. Het is de politiek van Roger Nols uitgevoerd door een vrouw. Het stuit mij tegen de borst dat zelfs socialisten zeggen dat de Open Vld-staatssecretaris voor Asiel en Migratie goed bezig is".

5683. de Vlaamse politiek: Jeroen Olieslagers in DM: "Bij minister Schauvliege is wit gewoon zwart en zwart wit. Op haar kabinet groeien de bossen tot in de hemel (hangt af van hoe je het allemaal meet, volgens de mensen daar), dartelen diersoorten vrolijk rond, geholpen door jagers en is lucht een product dat je koopt op de vroegmarkten tegen schappelijke prijzen. Mocht u nog menen dat wij als mens centraal staan, dan dwaalt u. We zijn een vervelend bijproduct dat meent rechten te hebben in een land geregeerd door opportuniteiten en spreadsheets".

5684. de literatuur: een goed boek bereidt je voor op het ongeluk van het bestaan.

5685. superdiversiteit:leven in een menigvuldige verdeeldheid, het is warempel een modern, onmisbaar ideaal. Het probleem is dat allerlei zeer geleerde theoretici gewoon halt houden bij deze verheven constatering: ze realiseren zich niet dat een dergelijke, uiterst noodzakelijke deugd alleen door grote groepen kan worden gepraktiseerd indien er voldoende welvaart is voor iedereen. Cultuur wordt in grote mate omgrensd en begrensd door de economie. En dat zit je met het probleem van de verdeling van de beschikbare welvaart. Daarom eindigt elk relevant maatschappelijk betoog in een oproep tot een praktisch socialisme, een ethisch appel waarvoor de meeste theoretici in deze neoliberale tijden angstig terugdeinzen. Op de een of andere manier dienen ze immers voor de verwerkelijking van dat ideaal hun eigen broodheren op te eten.

5686. de Verlichting slaat om in zijn tegendeel: J. Sanctorum in een lezersbrief: "Ik vind het altijd grappig - en pijnlijk- als bijvoorbeeld een rationeel en humaan opererende filosoof zegt dat een of andere gedachte moet "uitgeroeid" worden. UITGEROEID! Dus zelfs niet bestreden, gecounterd, tegengesproken, maar simpelweg van de kaart geveegd. De tanks erover. Je wil niet dat men je het zwijgen oplegt, maar je doet het wel zelf. Zo zie je maar hoe het Verlichtingsdenken snel omslaat in zijn tegendeel. Altijd weer oppassen hier, en een zekere bescheidenheid in acht nemen. Rekening houden met de mogelijkheid dat men misschien toch niet helemaal gelijk heeft."

5687. de langdurige impact van de Amerikaanse burgeroorlog: Richard Cohen, columnist van The Washington Post: 'Je kan niet op Obama hebben gestemd zonder het gevoel een schot in de Burgeroorlog te hebben gelost'.

5688. Wilders: Wilders en vrijheid hebben niets met elkaar te maken, dat snapt ieder weldenkend mens, behalve absolute vrijheid voor hemzelf als grote leider. Net zoals Erdogan dat op dit moment voor zich ziet in Turkije.

5689. het verleden: wie aandachtig en langdurig teksten leest uit het verleden verbaast er zich geregeld over hoezeer de auteur gevangen zat in de ideële raamwerken van zijn tijd. Voor onze tijd houden wij daarentegen de sterk onhistorische illusie aan dat wij - als vrije subjecten - definitief aan dit soort gevangenschap zijn ontsnapt.

5690. tijdsverlies: een veel voorkomend soort wil is tijdsverlies, ik bedoel de wil om steeds nieuwe ideeënvormen te draperen over stukken van de werkelijkheid die destijds met veel strijd en vaak over stapels lijken werden voorzien van een abstracte vorm die toen voor wenselijk werd gehouden. Hoe efficiënter zou het zijn de bestaande vorm gewoon te accepteren, eventueel van binnen uit langzaam aan te passen aan nieuwe behoeften en geen illusies te koesteren over een onmiddellijk trickle down-effect vanuit een nieuwe structuur naar het praktische gedrag van de mensen.

5691. de laatste neologismen:
het actuele cerebrocentrisme; cirkelmigranten (als mensen terug naar hun eerste land gaan, want het is blijkbaar beter thuis armoe te lijden dan over de grens); Skype-ouders; je zit niet alleen in je vel; invallen die de hele weg over elkaar duikelen als jonge dolfijnen op weg naar een nieuw visgebied; de allerkleinste roman: 'alles is niks"; hij schreef vloeiend en boeiend Nederlands; wat doe jij zoal om je denken op snelheid te krijgen?.

5692. volstrekte rationaliteit: sommige nogal fanatieke wetenschapsadepten zijn bezeten van een verlangen naar een volkomen gerationaliseerde wereld. Dit soort rationaliteit vooronderstelt de mogelijkheid van een volledig weten, een opgehelderde kosmos vol voltooide kennis, waarin geen tegenspraak, paradox of dilemma meer bestaat en alles volstrekt transparant is geworden. Welnu, zo'n wereld is niet alleen onmogelijk, maar ook onwenselijk. Misschien zullen wij ooit door de religie of door een of andere sterk irrationele passie moeten worden bevrijd van de onleefbaar geworden dominantie van de universele, en daarom onbetwistbare en onontkoombare rede.

5693. het geheim van het populisme: het radicaliseert ons verlangen naar maakbaarheid, naar een voltooiing van het bestaan zoals eerst de godsdienst en later de wetenschap ons met nadruk hebben beloofd en nog altijd in het vooruitzicht stellen. Het populisme is een klacht tegen de onvolmaaktheden van het politieke bestel en uiteindelijk een luidruchtige weigering van de kleinheid van het ik. Het overtrokken, niet voor alle maatschappelijke groepen realiseerbare vooruitgangsgeloof, waarvoor op dit moment vooral de wetenschap verantwoordelijk is, legt op die manier een bodem van oningevulde en wellicht oninvulbare verwachtingen in de zielen van allerlei (kleine) lieden (en -als de omstandigheden niet meezitten - behoren wij allen tot die groep). Vroeg of laat worden we daarom serieus kwaad: woorden zijn immers geen oorden.

5694. oplossing: iedere oplossing (van een maatschappelijk probleem) leidt tot een eigen tegendraadsheid. De maatschappelijke werkelijkheid is wel te benaderen met, maar niet volstrekt te vatten in wiskundige modellen, die pure abstractie zijn, zuivere logica. Zoiets als jaloezie wordt er niet in verdisconteerd. Dit is de cognitieve en de praktische kant van onze natuurlijke kleinheid.

5695. Spinoza en de hoop: omdat zoveel mis gaat met menselijke ondernemingen is de kans dat iets fout loopt vele malen groter dan dat iets goed afloopt. Al doe je je best, je kunt beter niet hopen. Hoop is hoe dan ook op zichzelf niet goed. Je kunt je beter niet te druk maken over het onvermijdelijke (onze wispelturige kleinheid en onze ingebakken onredelijkheid en de vele, vaak erg pijnlijke blijken daarvan).

5697. optimisme: het waarachtige, vruchtbare optimisme is een wilsbesluit om aan het zich onverbiddelijk opdringende inzicht te ontsnappen dat de mens klein is. Daarover de dichter-filosoof Michael Foley: "Ik geloof dat het leven fundamenteel absurd is. Wij mensen zijn een organisme dat geprogrammeerd is om te streven naar betekenis, maar tegelijk zijn we ons ervan bewust dat er geen betekenis is. Wij zijn de enige aap die weet dat hij een aap is en zich daarom nooit kan gedragen als een aap. We zitten dus in de val."

5698. een geslaagd mens: je kent hem in zijn primaire kleinheid en zijn secundaire grootheid als je waarneemt dat hij niet alles tegelijk wil zijn, maar zich beperkt, duidelijke keuzes maakt tussen personen, allerlei opties en zijnsmogelijkheden en zich voor lange tijd tamelijk rechtlijnig houdt aan beloftes.

5699. inkomensongelijkheid: heb je weinig inkomen, dan leef je gemiddeld zeven jaar minder lang dan je veel rijkere stadgenoot, is de kans op ongeletterdheid groter, evenals de kans op obesitas, gevangenschap en een slechte geestelijke gezondheid. Bovendien is in landen met grote inkomensverschillen de sociale mobiliteit erg gering. Het is dus niet zo dat iedereen zich zomaar omhoog kan werken. Het behoort tot de standaardtechnieken van de rechtse partijen de gevolgen van deze inkomensverschillen toe te schrijven aan karakteriële of culturele factoren. Dit bespaart hen een moeizame strijd met de rijke machthebbers van deze wereld. Allerlei geleerde analyses van ons sociale bestel zijn in hetzelfde bedje ziek: ze onderzoeken vooral de impact van persoonlijke of culturele factoren op het welzijn van de mensen, soms zelfs van economische factoren , maar ze roepen zelden op tot de onvermijdelijke strijd voor een grotere inkomensgelijkheid.

5700. vooruitgangsdenken : Chris van der Heyden in DGA: "De grote verandering van de achttiende eeuw is een dubbele: enerzijds het afscheid van de cyclische tijd of de natuur, anderzijds de secularisering van de heilsgedachte en dus de doorbraak van het vooruitgangsdenken. De twee tijden waaruit de geschiedenis tot dan toe had bestaan smolten ineen, wat hetzelfde betekent als dat de goddelijke tijd naar beneden werd getrokken en vertaald in een aards verschiet: de toekomst".

donderdag 9 januari 2014

De oorlogsverklaring van de N-VA

Een waarschuwing

Het N-VA programma is een oorlogsverklaring aan drie vierden van de inwoners, met voorrang van rechts voor bestuurders en vennoten van ondernemingen (2,7 procent). 24,7 procent van de bevolking werkt in private niet-publieke tewerkstelling, (met inbegrip van landbouw, nijverheid, profit-diensten, kappers enz.), 15,4 procent in publieke tewerkstelling, 26,8 procent heeft vervangingsinkomsten en 33,1 procent heeft geen inkomen: 24,8 procent is min18 jaar of student, 8,3 procent anderen.

Waar halen de inwoners van België hun inkomen vandaan, inkomsten uit roerend en onroerend goed niet meegerekend?

Tabel: Inkomensverwerving inwoners van België 2012


In het economische circuit van België leeft drie vierde van de bevolking van door overheid gefinancierde tewerkstelling en van door bevolking en overheid opgebouwde zekerheidssystemen. Het is vooral dank zij de publieke tewerkstelling (15,4 procent)en het op peil houden van de vervangingsinkomsten (26,8 procent) dat België crisisresistent is (geweest) en een toekomstperspectief heeft.

Wil de N-VA, duidelijker dan voorheen daar een eind aan maken, en, onder het mom de privé-verdienende Vlaming te beschermen de 2,7 procent 'ondernemers bedienen en het inkomen uit roerend en onroerend goed maximaal beschermen en uit de wind zetten, dat vooral bij die 2,7% ondernemers en vennoten te vinden is? Het N-VA programma stelt zich, zoals blijkt, lijnrecht op tegen de belangen van drie vierden van de bevolking en wenst de 2,7 procent 'ondernemers' een extra te geven van wat ze bij die drie vierden van de bevolking kan afromen.

Haar programma wordt meer en meer duidelijk: de overheid 'ontvetten' en het 'overheidsbeslag' verminderen, d.w.z. de tewerkstelling in gezondheid, welzijn, cultuur, onderwijs,overheids- en andere publieke dienstverlening afbouwen (15,5 procent van de bevolking), de inkomens van werklozen, basispensioenen verminderen, anciënniteit, index, het leefloon, bestaanszekerheid afkalven (26,8 procent van de bevolking) en hiermee ook de 33,1 procent niet-inkomenstrekkers die vooral leven van het inkomen van deze anderen in hun materieel bestaan treffen.

Uit de Blog van Jan Hertogen

woensdag 1 januari 2014

Een Gentse wenskaart

Originele wenskaart 2014

Mijn vriend Eric zendt me deze als wenskaart bedoelde foto. Die foto is genomen aan de achterzijde van het belfort in Gent. Ook mijn beste wensen voor jou, Eric!