zaterdag 29 maart 2014

Het precieze gebruik (5741 - 5760)

Een verheldering van belangrijke begrippen met raadgevingen van de auteur voor hun juiste gebruik (5741 - 5760)5741. een belangrijke oorzaak van onze belastingsdruk: witgewassen crimineel geld bedraagt naar schatting twee tot vijf procent van het jaarlijks wereldwijde BBP. Het gaat dan over de witgewassen opbrengsten uit corruptie, mensenhandel, illegale drug- en wapenhandel, maar ook uit ernstige fiscale fraude. De Europese Commissie schat de schade door belastingfraude voor Europa op 1000 miljard euro per jaar, waarvan 30 miljard voor België. Een immens bedrag met verregaande gevolgen: mensen betalen te veel belastingen omdat ze ook nog eens meebetalen voor diegenen die de dans ontspringen, overheden zien zich verplicht om te bezuinigen op hun publieke dienstverlening of hun sociale zekerheid.

5742. Freud bashing: niet zonder reden zijn veel extreme rationalisten zeer bedreven in deze vorm van anachronistische (maar deels terechte) grafschenderij. Ze zijn er als de dood voor dat mocht blijken dat hun o zo zuivere denken aangeraakt is door driften, verlangens en andere onreine bewegingen van de geest.

5743. nog eens de banken: volgens Joris Luyendijk is de crisis die we de afgelopen jaren meemaakten slechts een voorproefje van wat ons te wachten staat. “De omstandigheden waarin de vorige crisis ontstond zijn niet fundamenteel aangepakt. Bekijk het als iemand die zonder jas naar buiten gaat, ziek wordt en geneest. Daarna gaat hij weer zonder jas naar buiten. Hij wordt dan logischerwijs weer ziek. Er komt dus sowieso weer een crisis, maar die zal erger zijn. Omdat de regeringen inmiddels veel minder geld hebben en de banken weer groter zijn geworden”, besluit Luyendijk.

5744. de sciëntisten: zij presenteren zich als verlichte sceptici, maar het zijn ordinaire gelovigen met een andere Supermacht.

5745. het Vlaanderen van De Wever: 'Ik krijg telefoontjes van ondernemers, en niet de minsten, die mij vragen gesprekken op te zetten met de N-VA van Bart De Wever. Op die partij is hun hoop gevestigd. Veel ondernemers denken dat de N-VA de enige is die iets kan veranderen.' Het zijn de woorden van Unizo-baas Karel Van Eetvelt. Enige tijd daarvoor had N-VA-voorzitter Bart De Wever al uitgeroepen dat Voka zijn baas is en verwelkomde de voltallige top van die partij de Franse fiscale vluchteling Bernard Arnault.

5746. de laatste neologismen: een fiets is een fles absint op twee wielen (Ann De Craemer); tsaar Poetin; het mierengeneuk van de flaminganten (G. Mortier); Crembo (zie foto), de hopeloze paradejunk (Hugo Camps).

5747. het nut van besparen: het medische tijdschrift The Lancet publiceerde op 22 februari een wetenschappelijk artikel met de titel “Greece’s health crisis: from austerity to denialism”. Het tijdschrift noemt de toestand van de Griekse volksgezondheid, als gevolg van het besparingsbeleid dat het land wordt opgelegd, een Griekse tragedie.

5748. De Wever als de moderne Thatcher: in DeWereldMorgen.be: "De N-VA staat anders tegenover de vakbonden en het sociale overleg dan andere partijen. Voor Bart De Wever zijn de vakbonden, bijna zoals voor Thatcher, de ware vijand. Voor het ‘politieke immobilisme’ in ons land wijst hij voortdurend met een beschuldigende vinger naar die ‘oerconservatieve vakbonden’, die tal van ‘noodzakelijke hervormingen’ tegenhouden. Voor de tv-camera's van Terzake zegt hij giftige dingen: ‘Een derde van de vakbondsleden heeft geen werk, dat zijn de interessantste leden, want die brengen het meeste op. (…) Dat leidt ertoe dat als je met een Belgische vakbond gaat onderhandelen, het belang van de passieven dikwijls vooropstaat. Als je met een Duitse vakbond onderhandelt, gaat het maar over één ding: behoud van jobs, creatie van jobs. Daar zie je dat je belangrijke sociaaleconomische hervormingen onderhandeld krijgt. Duitsland is dan ook competitief, terwijl hier het sociaal overleg gewoon één groot blokkeringsmechanisme is geworden. Je krijgt niets hervormd, en het grote deficit wordt naar de staat doorgeschoven. Zo stapelt onze staatsschuld zich op, en die wordt als een molensteen rond de volgende generatie gehangen'".

5749. de zoon en zijn ouders: hoezo, de zoon ziet niet dat zijn ouders een duidelijk gebrek hebben aan burgerlijke beheersing, aan het sociale spel van de gespeelde rust, de quasi vanzelfsprekende nonchalance ten opzichte van het leven en het lijden? Een dergelijke zoon mist op zijn beurt afstand, de onzelfzuchtige reflexiviteit waardoor de feilen van vader en moeder, en later zelfs die van de eigen vrouw en die van de kinderen onbarmhartig aan zijn bewustzijn verschijnen. Als dat het geval is kan de zoon onmogelijk een nadenkend mens worden genoemd en wij kunnen alleen maar hopen dat zijn aangeboren zachtheid de vele, zwarte monsters bedwingt die nog ongetemd in zijn binnenste te keer gaan.

5750. de blogger: wordt hij het niet moe, dat eeuwige offreren van zijn hoogsteigen meningen? Een blog is wel degelijk een vrijplaats voor persoonlijke meningen, maar hij heeft het voordeel dat de bedenker ervan zijn opvattingen in zijn concrete leven met een gewilde, zeer ondoorzichtige mist kan overtrekken, ze naar het geval artistiek kan bijkleuren en zelfs kan veinzen dat hij er geen heeft. Zijn leugen en zijn lafheid bestaat erin dat hij alleen trouw blijft aan zichzelf op een zelfgekozen, erg beperkt terrein.

5751. een dubbele secularisering: niet alleen is het recente, nogal fanatieke vooruitgangsdenken een secularisering van de christelijke heilsverwachting, maar ook het moderne doemdenken, de verwachting van de in de onmiddellijke toekomst dreigende apocalyps is een soort geprofaniseerd bewustzijn van de nakende hel.

5752. wetenschappelijk vooruitgangsoptimisme (1): de rationalisten plegen hun vooruitgangsoptimisme te verantwoorden door een verwijzing naar de onbetwistbaar positieve verwezenlijkingen van de wetenschap en in dat opzicht hebben ze gelijk. Wat ze helaas vergeten is het volgende: wie zich beroept op de positieve zijde van de wetenschap is verplicht ook aandacht te schenken aan de negatieve kanten daarvan. Als bijvoorbeeld later mocht blijken dat de wetenschap door haar denk- en praktijkwerk de wereld naar de bliksem helpt is zij een ramp. Uiteraard blijkt dan ieder wetenschappelijk optimisme uit het verleden een grove vergissing. Men kan zich afvragen op welke (wellicht pathologische) gronden de huidige sciëntisten zich zo koppig en ongedeeld aan hun vooruitgangsdogma's blijven vastklampen.

5753. wetenschappelijk vooruitgangsoptimisme (2): dat we op een gewelddadig einde van alle leven op aarde afstevenen, staat volgens YouTube-kanaal Alltime10s buiten kijf. De vraag is echter op welke manier de apocalyps zal plaatsvinden. Het kanaal lijstte daarom tien mogelijke scenario's op in een filmpje. Luchtvervuiling, de uitbarsting van een supervulkaan, het uitsterven van bijen, de verzuring van de oceanen of het uitbreken van een dodelijk virus zoals Ebola, dat zijn enkele scenario's die Alltime10s noemt. Ook het gebruik van fossiele brandstoffen met broeikasgassen tot gevolg en het omkeren van onze polen horen in dat lijstje thuis.

5754. Heidegger: als men van Heideggers waarheidsopvatting alle quasi-metafysische of semi-mystieke boventoontjes aftrekt (en daarmee de afwachtende, eerder passieve of de vooral ontvangende dimensie van dit proces), is zijn opmerking dat de waarheid een gebeuren-in-de-tijd is een resumé van alle moderne filosofie, die naam waardig. Het feit dat de mens ook voor een stuk actief naar de waarheid kan tasten en daarbij resultaten kan boeken betekent niet dat zijn oorspronkelijke kleinheid definitief kan worden overwonnen. Op de antropologische hoogmoed van het verleden heeft de moderne filosofie het inzicht in de menselijke gesitueerdheid en dus in onze beperktheid veroverd. Ook daarin heeft zij een voorsprong op het strikt wetenschappelijke denken dat vaak vergeet dat ook haar kennen en haar toepassingen afhankelijkheden, grenzen, valkuilen en aberraties hebben.

5755. Wim Kok: de man die het drama voor de werkende mens in Nederland inderdaad heeft be-kok-stoofd.

5756. de wetenschap vandaag: Arnon Grunberg: "Je kunt natuurlijk zowel topwetenschapper als idealist zijn, maar het vermoeden lijkt gerechtvaardigd dat topwetenschap net als topsport valt of staat met het verslaan van de concurrentie. Pas als de concurrentie is uitgeschakeld kan men zich met passie om bijvoorbeeld een rechtvaardiger samenleving bekommeren".

5757. Wilders en Hitler: als men wacht tot de vergelijking tussen Wilders en Hitler in alle opzichten en voor de volle honderd procent opgaat kan men nog lang wachten. Het menselijke is zo veelvuldig samengesteld dat dit nooit het geval zal zijn. Op die manier mag niemand nog een legitieme vergelijking gebruiken in een politiek betoog en dat is een onmogelijk en bovendien onwenselijk.

5758. een linkse keuken: op de dag dat het culinaire en het medische gedaas over lekker en gezond eten eindelijk bevrijd is van de impact van de farmaceutische industrie, de landbouwlobby's en van de producenten van voorbereide eetwaren, op die dag hebben de mensen een waarlijk linkse stap vooruit gezet. Het behoort tot de taak van de linkse partijen die machtige groepen in het gareel te dwingen en ze daar te houden.

5759. linkse cynisme: omdat de elites ons vertrouwen voortdurend en zeer intensief schenden is het een goede zaak hen dat vertrouwen te onthouden. Wie zijn vertrouwen blijft etaleren is een onwetend kind of een perfide collaborateur.

5760. de breed nadenkende: op dit moment - meer nog dan in vroegere tijden - houdt zijn onafhankelijk denken een gevaar in, het drukt hem weg naar de marges van de maatschappij en stelt hem bloot aan het misprijzen van zijn collega-intellectuelen, geoefend als die zijn in het mathematische, op meetbare grootheden berustende en daardoor dienstbare en dus veel meer risicoloze denken van alledag.

maandag 24 maart 2014

Meerhout (2)

Meerhout (2)

Hoewel -

heimwee is zo verschrikkelijk passé,
ouderwets, romantisch en op z'n minst blasé -

een man van nu, werkelijk aangepast en up to date
bloeit in een blijvende glimlach. Daar is het dat hij geniet
en met grote, open ogen naar de toekomst ziet

Hoewel -

Meerhout,van heimwee glij ik in ruimte en tijd
naar jou, ver weg , achterwaarts, omlaag,
oud geworden, absoluut niet wijzer, naakt in
dit ongemakkelijk heden hoest ik
de eerste fluimen angst
zoek ik

jij, de warmste koepel ooit
ik viste alle beloftes
bijna altijd had ik beet

woensdag 19 maart 2014

Tegen het fundamentalistische atheïsme

Een eigentijds credo

(naar een zeer mooie tekst van de Vlaamse jezuïet Roger Lenaers, zie foto)


Ik geloof in de verbijsterende kracht van de evolutie die de kosmos en de mensen heeft voortgebracht en nog altijd in en met ons aan het werk is.

Ik geloof in de rol die bijzondere mensen zoals Boeddha, de Bijbelse profeten, de Griekse filosofen en Jezus gespeeld hebben die, hoewel ze niets meer dan mensen waren, ons de weg gewezen hebben naar een rijkere vorm van menselijk bestaan.

Volgens de traditie heeft Jezus onderricht en net als Socrates de machthebbers ontmaskerd en werd hij daarvoor vervolgd en geëxecuteerd, maar zijn voorbeeld en geest leven verder en helpen ons op de weg naar een beter leven in een betere wereld.

De levende herinnering aan hun bestaan vormt de basis van een nieuwe toekomstige gemeenschap waarin de ontplooiing van ieder van ons de voorwaarde zal zijn voor de ontplooiing van de hele samenleving.

Dat is onze hoop. Daar blijven we aan werken.